Tietosuojaseloste

 1. REKISTERINPITÄJÄ JA TIETOSUOJAVALTUUTETTU

Rekisterinpitäjä:

Berner Media (y-tunnus: 3108059-2),

[email protected],

045 78313071

Kallioimarteentie 5, 

01150 Söderkulla

Tietosuojavastaava: 

Justus Berner,

 [email protected]

 1. OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietoja käsitellään pääasiassa seuraavia tarkoituksia varten:

 • Sisäinen raportointi
 • Tuotteiden ja palveluiden toimittaminen
 • Sidosryhmätyytyväisyys-, mielipide- ja markkinatutkimukset
 • Tuotteiden ja palveluidemme personointi sekä tuotteita ja palveluita koskeva personoitu asiakaspalvelu ja kohdennettu asiakasviestintä ja suositukset sekä palveluiden käytön seuranta
 • Berner Media:n tuotteiden ja palveluiden tilaaminen
 • Markkinointiviestintä ja kohdentaminen
 • Berner Media:n palveluiden ja tuotteiden tilaaminen
 • Tietojen tilastointi ja raportointi
 • Tietojen tilastointi ja käsittely mm. tilastollisten analyysien luomiseksi, jotta voimme kehittää liiketoimintaa ja parantaa tuotteiden ja palveluiden tarjontaa
 • Lainsäädännöstä johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen
 • Berner Media:n omaisuuden sekä sidosryhmien turvallisuuden suojaaminen

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välinen sopimussuhde, kun henkilötietoja käsitellään tuotteiden ja palveluiden toimittamiseksi sekä siihen liittyvien velvoitteiden ja asiakasviestinnän hoitamiseksi. Lakisääteisten velvoitteiden, sopimussuhteen, raportoinnin ja turvallisuuden varmistamisen osalta henkilötietojen käsittely perustuu soveltuvin osin myös lakisääteisiin velvoitteisiin ja niiden noudattamiseen.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on soveltuvin osin rekisterinpitäjän oikeutetut edut, kun henkilötietoja käsitellään esimerkiksi tutkimuksiin, tuotteiden ja palveluiden personointiin sekä asiakas- ja markkinointiviestintään ja sen kohdentamiseen, tilastollisten analyysien luomiseksi ja liiketoiminnan kehittämiseksi sekä muuhun raportointiin kuin lakisääteiseen raportointiin sekä riskienhallintaan, väärinkäytösten estämiseen ja turvallisuuden suojaamiseen. Kun käsittelemme henkilötietoja perustuen oikeutettuun etuun, punnitsemme käsittelyn hyödyt ja mahdolliset haitat rekisteröidyille ja olemme arvioineet, että rekisteröityjen oikeudet ja edut eivät syrjäytä oikeutettuja etuja. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, joka  perustuu oikeutettuun etuun. Annamme pyynnöstä lisätietoja tähän käsittelyyn liittyen.

Kun henkilötietoja käsitellään sähköiseen suoramarkkinointiin, sähköinen suoramarkkinointi perustuu lain edellytysten mukaisesti suostumukseen, jonka rekisteröity voi perua milloin tahansa.

 1. KÄSITELTÄVÄ TIETOSISÄLTÖ, SEKÄ TIETOLÄHTEET JA HENKILÖTIETORYHMÄT

Berner Media tmi kerää ja käsittelee rekisteröidyistä henkilöistä vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat olennaisia ja tarpeellisia tässä tietosuojaselosteessa selostettujen käyttötarkoitusten kannalta. Tämä koskee rekisteröityjen itsensä antamia tietoja ja muista lähteistä kerättyjä tietoja.

Tietolähteet

Pääasiallisesti henkilötiedot kerätään rekisteröidyiltä itseltään Berner Media:n kanavissa ja palveluissa tehtävillä kyselyillä ja muilla toimenpiteillä.

Muista lähteistä kuin rekisteröidyltä kerätyt henkilötiedot:

Berner Media tmi käsittelee myös kolmansien tahojen kautta saatuja henkilötietoja sekä käyttää markkinoinnissa ulkopuolisia palveluntarjoajia, jotka käsittelevät rekisteröityjen yhteystietoja markkinointiin ja viestintään.

Henkilötietoja voidaan myös kerätä yhteisöltä, jonka puolesta rekisteröity toimii. Lisäksi tietoja voidaan lainsäädännön sallimissa tapauksissa kerätä ja päivittää myös kolmansien osapuolien ylläpitämistä rekistereistä.

 1. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYS

Henkilötietoja voidaan siirtää Berner Media tmi kuuluvien yritysten välillä tietosuojalainsäädännön edellytysten mukaisesti tämän tietosuojaselosteen mukaisiin käyttötarkoituksiin.

Yritys voi myös käyttää ulkopuolisia, henkilötietojen käsittelijän asemassa toimivia palveluntarjoajia henkilötietojen käsittelyä varten. Yhtiö valitsee palveluntarjoajat huolellisesti ja varmistaa riittävillä sopimusvelvoitteilla, että henkilötietoja käsitellään asianmukaisesti ja laillisesti.

Yritys voi myös joutua hätä- tai muissa yllättävissä tilanteissa luovuttamaan rekisteröityjen henkilötietoja ihmisten hengen ja terveyden sekä omaisuuden suojaamiseksi. Lisäksi yhtiö voi joutua luovuttamaan rekisteröityjen henkilötietoja, mikäli se on osallisena oikeudenkäynneissä tai muissa riidanratkaisu elimissä tapahtuvissa menettelyissä.

Mikäli Berner Media tmi on osallisena fuusiossa, liiketoimintakaupassa tai muussa yritysjärjestelyssä, se voi joutua luovuttamaan rekisteröityjen henkilötietoja kolmansille osapuolille.

 1. TIETOJEN SIIRTO EU/ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLA

Käsittelemme tietoja pääsääntöisesti Suomessa, mutta niitä voidaan käsitellä myös Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen (”EU/ETA”) sisällä. Mikäli henkilötietoja siirretään EU/ETA-alueen ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen siirron lainmukaisuudesta soveltuvalla suojamekanismilla, kuten Euroopan komission mallisopimuslausekkeita käyttämällä.

Toimitamme pyynnöstä lisätietoja henkilötietojen siirtoihin ja käytettyihin suojamekanismeihin liittyen.

 1. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyillä on tietosuojalainsäädännön takaamat oikeudet. Oikeuksien soveltaminen kussakin yksittäistilanteessa riippuu kuitenkin henkilötietojen käsittelytarkoituksesta sekä -tilanteesta.

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö rekisteröidyn henkilötietoja, ja jos niitä käsitellään, saada pääsy tietoihin sekä oikeus saada tietosuojalainsäädännössä määritellyt tiedot henkilötietojen käsittelystä. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus saada jäljennös henkilötiedoista kirjallisesti tai sähköisessä muodossa.

Pyynnön toteuttamisesta voidaan periä kohtuullinen korvaus, mikäli edellisestä pyynnöstä on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi.

Oikeustietojen oikaisuun ja tietojen poistamiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tai epätarkan tiedon korjaamista. Lisäksi rekisteröidyllä on voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukainen oikeus vaatia tietojensa poistamista.

Berner Media tmi poistaa, korjaa ja täydentää myös oma-aloitteisesti havaitsemansa käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon.

Oikeus tietojen siirtämiseen sekä käsittelyn rajoittamiseen ja käsittelyn vastustamiseen

Rekisteröidyllä on tietosuojalainsäädännön edellytysten mukaisesti oikeus vaatia tietojensa siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle.

Rekisteröidyllä on tietosuojalainsäädännön määrittämien edellytysten mukaisesti oikeus pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Lisäksi tilanteessa, jossa virheelliseksi epäiltyä henkilötietoa ei voida korjata tai poistaa taikka poistopyynnöstä on epäselvyyttä, Berner Media tmi rajoittaa tietoihin pääsyä.

Rekisteröidyllä on oikeus tietosuojalainsäädännön edellytysten mukaisesti vastustaa oikeutettuihin etuihin perustuvaa henkilötietojesi käsittelyä, profilointi mukaan lukien. Pyynnöstä voidaan kieltäytyä, jos henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän taikka kolmannen tahon pakottavien ja oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Rekisteröidyllä on kuitenkin aina oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin ja suoramarkkinointiin liittyvään profilointiin.

Oikeus peruuttaa suostumus 

Jos henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus perua antamansa suostumus. Suostumuksen perumisella ei ole vaikutusta sitä aiemmin suoritettuun käsittelyyn. Lisäksi rekisteröity voi kieltää suoramarkkinoinnin ja voi perua sähköistä suoramarkkinointia koskevan suostumuksen noudattamalla markkinointiviestintään sisältyviä ohjeita (esim. sähköpostiin tai tekstiviestiin liitetty tilauksen peruuttamistoiminto).

Oikeuksien toteuttaminen

Oikeuksien käyttöä koskevat pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti, ja niiden tulee olla allekirjoitettuja. 

Pyynnössä tulee kertoa:

Etu- ja sukunimi

Syntymäaika tai Y-tunnus

Sähköpostiosoite

Puhelinnumero

Kotiosoite

Postinumero ja asuin- tai toimipaikka

Päivämäärä ja paikka

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Onko kyse tietojen tarkastamisesta, korjaamisesta, poistamisesta, siirtämisestä ja/tai niiden käsittelyn vastustamisesta tai rajoittamisesta

Tieto, mihin rekisteriin pyyntö kohdistuu (esimerkiksi uutiskirje tai asiakaspalautejärjestelmä)

Pyyntöön vastataan kohtuullisessa ajassa ja mahdollisuuksien mukaan kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä ja henkilöllisyyden tarkistamisesta alkaen. Vastaus toimitetaan henkilön varmennettuun osoitteeseen.

Jos rekisteröidyn pyyntöön ei voida suostua, kieltäytymisestä ilmoitetaan rekisteröidylle kirjallisesti. Berner Media tmi voi kieltäytyä pyynnöstä (kuten tietojen poistamisesta) lakisääteisen velvoitteen johdosta, kuten esimerkiksi palveluihin liittyvästä velvoitteesta, riita-asiasta tai vaateesta.

 1. OIKEUS TEHDÄ VALITUS VALVONTAVIRANOMAISELLE

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan on käsitelty voimassa olevan lainsäädännön vastaisesti. Suomen tietosuojaviranomaisen yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki

Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki

Sähköposti: [email protected]

Vaihde: 029 56 66700

Faksi: 029 56 66735

 1. MUUTOKSET TIETOSUOJASELOSTEESEEN

Berner Media tmi kehittää jatkuvasti palveluitaan ja voi sen johdosta tarpeen mukaan muuttaa ja päivittää tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös tietosuojaa koskevan lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

Copyright © 2021 Berner Media